Overzicht DUO DATA

Titel Type onderwijs Beschrijving Link
 1. Adressen van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs
PO De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
PO De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: soort instelling (sbo, so, vso), vestiging- en correspondentieadres, cluster, denominatie, bijhorend bestuur en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs
PO De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen van alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
PO De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en correspondentieadres, bijhorend bestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen van schoolbesturen basisonderwijs
PO De adresgegevens van schoolbesturen in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings-, en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. link
 1. Adressen van schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs
PO De adresgegevens van schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: het vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. link
 1. Adressen van schoolbesturen primair onderwijs
PO De adresgegevens van schoolbesturen in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. link
 1. Adressen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs
PO De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het primair onderwijs. link
 1. Adressen van scholen per samenwerkingsverband primair onderwijs
PO De adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs in het primair onderwijs. link
 1. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden
PO De adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden in het primair (en voortgezet) onderwijs. link
 1. Nieuwe basisscholen vanaf 1997
PO Bekostigde basisscholen die zijn gestart vanaf 1997. Per gestarte school zijn schoolkenmerken weergegeven zoals brinnummer, naam, plaats en richting van de school, oprichtingsdatum en eventuele opheffingsdatum. Het aantal leerlingen op 1/10 in het jaar van oprichting zijn getoond. Voor de scholen die reeds zijn gesloten is het aantal leerlingen gegeven op 1/10 vóór de opheffing. link
 1. Sluitende basisscholen vanaf 1997
PO Bekostigde basisscholen die zijn gesloten vanaf 1997. Per gesloten school zijn schoolkenmerken weergegeven zoals brinnummer, naam, plaats en richting van de school, opheffingsdatum en oprichtingsdatum. Het aantal leerlingen is gegeven op 1/10 vóór de opheffing. Bij scholen die zijn gestart vanaf 1997 is het aantal leerlingen op 1/10 in het jaar van oprichting zijn getoond. link
 1. Nieuwe scholen in primair onderwijs vanaf 2009
PO Jaarlijks starten scholen rond het nieuwe schooljaar. Hier staan lijsten met namen en vestigingsplaatsen van scholen in het primair onderwijs die in de afgelopen jaren zijn gesticht. Basisscholen, speciale basisscholen, speciale scholen en voortgezet speciale scholen vallen onder het primair onderwijs. De bestanden bevatten het aantal bekostigde scholen in het primair onderwijs in Nederland dat is gestart per 1 augustus (met of zonder fusie), in de jaren 2009 tot en met 2017. De gegevens in deze bestanden zijn beschreven in bijgaand document. link
 1. Sluitende scholen in primair onderwijs vanaf 2009
PO Jaarlijks sluiten scholen rond het nieuwe schooljaar. Hier staan lijsten met namen en vestigingsplaatsen van scholen in het primair onderwijs die in de afgelopen jaren zijn opgeheven. Basisscholen, speciale basisscholen, speciale scholen en voortgezet speciale scholen vallen onder het primair onderwijs. De bestanden bevatten het aantal bekostigde scholen in het primair onderwijs in Nederland dat is opgeheven per 1 augustus (met of zonder fusie), in de jaren 2009 tot en met 2017. De gegevens in deze bestanden zijn beschreven in bijgaand document. link
 1. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal personen
PO Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 5 jaar. link
 1. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal fte
PO Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per soort primair onderwijs, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel en het soort dienstverband (vast of tijdelijk). De aantallen staan weergegeven voor 5 jaar. link
 1. Bekostiging materiële instandhouding van scholen voor basisonderwijs
PO Een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van basisscholen is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs. link
 1. Bekostiging materiële instandhouding van scholen voor speciaal basisonderwijs
PO Een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van scholen voor speciaal basisonderwijs is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs. link
 1. Personele bekostiging van scholen voor basisonderwijs
PO Een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging van basisscholen is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Daarnaast zijn de bedragen voor de prestatiebox en personeels- en arbeidsmarktbeleid in het overzicht opgenomen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs. link
 1. Personele bekostiging van scholen voor speciaal basisonderwijs
PO Een aantal basisgegevens waarop de reguliere personele bekostiging van scholen in het speciaal basisonderwijs is gebaseerd, met bijhorende bedragen. Daarnaast zijn de bedragen voor de prestatiebox en personeels- en arbeidsmarktbeleid in het overzicht opgenomen. Dit overzicht biedt inzicht in de publieke middelen voor het basisonderwijs. link
 1. aantal vsv-ers per instelling en gemeente
VSCHOOLVERLATEN In dit bestand staan het aantal vsv-ers en de vsv-populatie over het jaar 2016/17 (voorlopige gegevens) per instelling, onderwijstype en gemeente. link
 1. Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd
PO Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster  en leeftijd. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie. link
 1. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON
PO In deze bestanden staat het aantal leerlingen per schoolvestiging op 1 oktober 2017 dat door de scholen aangeleverd is aan DUO tot 14 oktober 2017. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON). In de bestanden staat aangegeven welke leerlingen bekostigd zullen worden op basis van de stand op 14 oktober 2017. Het aantal actieve leerlingen in het bestand kan afwijken van het aantal bekostigde leerlingen. link
 1. Leerlingen po per gemeente, postcode leerling en leeftijd
PO In dit zip-bestand staat per gemeente een xls-bestand met het aantal leerlingen in het primair onderwijs per postcode van de leerling en leeftijd. Ook staat in de zip een totaaloverzicht van alle gemeenten bij elkaar, welk bestand tevens als csv is te downloaden. link
 1. Leerlingen po schoolgaand binnen en buiten de gemeente
PO Per gemeente staat weergegeven hoeveel leerlingen in het primair onderwijs in de gemeente wonen en binnen of buiten de gemeente primair onderwijs volgen, uitgesplitst naar soort primair onderwijs. link
 1. Gemiddelde afstand in meters tussen woonadres leerling en postcode van de schoolvestiging
PO In dit bestand staat per schoolvestiging in het primair onderwijs (bo, sbo, vso en so) de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen die op de school zitten en de postcode van de schoolvestiging. De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn. link
 1. Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging
PO In dit bestand staat per schoolvestiging in het primair onderwijs (bo, sbo, so, so/vso en vso) het aantal leerlingen vanaf 1996. Dit bestand gaat daarmee verder terug dan andere overzichten met het aantal leerlingen (in de regel tot 2010). Waar bekend zijn de naam van de schoolvestiging, het bijbehorende bevoegd gezag en de denominatie weergegeven. link
 1. Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd
PO Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging, gewicht uit de gewichtenregeling en leeftijd. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie. link
 1. Leerlingen bo naar gewicht, samenwerkingsverband, impulsgebied en schoolgewicht
PO Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging en gewicht uit de gewichtenregeling. Deze regeling is bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor de bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht van een leerling te bepalen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouder(s). In het bestand staat daarnaast per schoolvestiging een aantal kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie, samenwerkingsverband van de schoolvestiging, schoolgewicht van de vestiging en impulsgebied. link
 1. Leerlingen bo en sbo naar leerjaar, geslacht, samenwerkingsverband
PO Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging, samenwerkingsverband (in de bestanden van 2014 en daarna), leerjaar en geslacht. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie. link
 1. Leerlingen bo en sbo naar schooladvies
PO In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het gaat om de eindadviezen, inclusief eventuele bijstellingen; dus de adviezen waarmee leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie. ;Een bestand met het aantal heroverwegingen en bijgestelde adviezen is hier te vinden. link
 1. Gemiddelde eindscores bo en sbo
PO In dit bestand staat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. De gemiddelde scores staan weergegeven voor verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek. link
05b. Gemiddelde eindscores per geslacht bo en sbo PO In dit bestand staat per schoolvestiging en geslacht de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder eventuele correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. ;

In dit bestand worden de gemiddelde scores weergegeven voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek.

link
 1. Leerlingen bo en sbo per samenwerkingsverband vestiging en samenwerkingsverband woonachtig
PO Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per samenwerkingsverband van de vestiging en per woonachtig samenwerkingsverband. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan de regio waar de leerling woont (BINNEN_SWV). Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie. link
 1. Prognose aantal leerlingen (bo en sbo)
PO Leerlingentellingen 2013 tot en met 2017, en prognoses voor 2018 tot en met 2037 per schoolvestiging in het regulier en speciaal basisonderwijs. Toegevoegd zijn locatiegegevens van de schoolvestiging. Daarnaast is meegenomen bij welk bestuursverband en samenwerkingsverband de vestiging hoort, inclusief de locatiegegevens van schoolbestuur en samenwerkingsverband. Dat maakt dit bestand geschikt om ook leerlingenprognoses te presenteren vanuit het perspectief van het schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeenten en provincies. De leerlingenprognoses zijn voor schoolleiders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en provincies geschikt voor gebruik als vertrekpunt voor het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio. De prognoses zijn gebaseerd op de marktaandelen van scholen in voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen aan de scholen, en de regionale demografische dynamiek. De prognose biedt geen zekerheid, maar bevat wel de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens te maken is. link
 1. Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)
PO Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2012 t/m 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 t/m 2036 verwachte leerlingenaantal per vestiging. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen, en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker twee signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vestiging de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van de schoolvestiging, zijn schoolbestuur, zijn samenwerkingsverband, de plaats waar de school is gevestigd, de gemeente waar de school is gevestigd of de provincie waar de school is gevestigd. link
 1. Leerlingen bo zittenblijven
PO In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. link
 1. Leerlingen bo naar referentieniveau taal en rekenen
PO In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie zie: www.taalenrekenen.nl link
 1. Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo
PO In dit bestand staat het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in aanmerking komt voor een bijstelling van het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een bijstelling krijgt. Om te kunnen bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor een bijstelling, is het toetsadvies vergeleken met het oorspronkelijk advies. Wanneer het toetsadvies hoger blijkt dan het oorspronkelijke advies, komt de leerling in aanmerking voor een bijstelling. Daarnaast staat ook het aantal leerlingen weergegeven waarbij het toetsadvies lager is dan het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen waarbij het toetsadvies en het oorspronkelijke advies aan elkaar gelijk zijn. link
 1. Leerlingen so vso – bekostigingscategorie, uitstroomprofiel (SWV)
PO Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigingscategorie (voor cluster 3-4 leerlingen). Cluster 3-4 leerlingen in jeugdinrichtingen worden apart onderscheiden. Voor de vso-leerlingen staat er informatie in over de uitstroomprofielen. Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente en provincie. link
 1. Leerlingen so en vso binnen en buiten swv betalend met bekostigingscategorie
PO Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar bekostigingscategorie en tonen het totale aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Leerlingen in het so en vso kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie kleiner zijn dan het totaal aantal leerlingen (zoals bijvoorbeeld getoond in andere bestanden). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen. link
 1. Leerlingen so en vso per binnen en buiten betalend swv met rp
PO Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband. De gegevens zijn uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten en tonen het totale aantal leerlingen per samenwerkingsverband. Leerlingen met een rp kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met en zonder rp groter zijn dan het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen. link
 1. Leerlingen vso per binnen en buiten betalend swv met uitstroomprofiel
PO Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen. link
 1. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv vestiging met bekostigingscategorie
PO Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar bekostigingscategorie en tonen het totale aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Leerlingen in het so en vso kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie kleiner zijn dan het totaal aantal leerlingen (zoals bijvoorbeeld getoond in andere bestanden). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen. link
 1. Leerlingen so en vso per binnen en buiten swv vestiging met rp
PO Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar leerlingen die wel of niet op een residentiële plaats (rp) zitten en tonen het totale aantal leerlingen per samenwerkingsverband. Leerlingen met een rp kunnen wel of geen bekostigingscategorie hebben. Daardoor kan van een samenwerkingverband het totaal aantal leerlingen met en zonder rp groter zijn dan het totaal aantal leerlingen met een bekostigingscategorie. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen. link
 1. Leerlingen vso per binnen en buiten swv vestiging met uitstroomprofiel
PO Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat. De gegevens zijn uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per samenwerkingsverband van de schoolvestiging staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen opgenomen. link
 1. Adressen hoofdvestigingen
VO De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Alle vestigingen vo
VO De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen bevoegde gezagen vo
VO De adresgegevens van de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. link
 1. Adressen van samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs
VO De adresgegevens van samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. link
 1. Adressen van scholen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
VO De adresgegevens van scholen per samenwerkingsverband passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. link
 1. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden
VO De adresgegevens van besturen van samenwerkingsverbanden in het voortgezet (en primair) onderwijs. link
 1. Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding
VO Het aantal leerlingen per schoolvestiging, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie leerwegondersteunend onderwijs, sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar. link
 1. Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar
VO Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar herkomst van de leerling (postcode, woonplaats, gemeente). Het aantal leerlingen wordt weergegeven per leer- of verblijfsjaar. LET OP: het xls bestand van 2013 en 2014 heeft 2 werkbladen. link
 1. Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart)
VO Het aantal leerlingen per schoolvestiging en schoolbestuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’). link
 1. Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart)
VO Het aantal leerlingen per schoolbestuur en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’). link
 1. Zittenblijven VO
VO In deze bestanden vindt u voor het voortgezet onderwijs het aantal leerlingen dat blijft zitten, het aantal leerlingen dat afstroomt en het aantal leerlingen dat opstroomt. Daarnaast staat het percentage dat blijft zitten, het percentage dat afstroomt en het percentage dat opstroomt. Er is een weergave op 3 niveaus; vestiging, provincie en landelijk. link
 1. Examenkandidaten en geslaagden
VO Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging, onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Naar geslacht en schooljaar staan de slaagpercentages weergegeven. link
 1. Geslaagden, gezakten en gemiddelde examencijfers per instelling
VO Het aantal examenkandidaten, geslaagden en gezakten per schoolvestiging, onderwijstype, sector en afdeling. Per instelling staan de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst weergegeven. link
 1. Examenkandidaten vmbo en examencijfers per vak per instelling
VO Het aantal vmbo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak. link
 1. Examenkandidaten havo en examencijfers per vak per instelling
VO Het aantal havo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak. link
 1. Examenkandidaten vwo en examencijfers per vak per instelling
VO Het aantal vwo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak. link
 1. Prognose aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs
VO Leerlingentellingen 2012 tot en met 2017, en prognoses voor 2018 tot en met 2037 per vo-instelling (BRIN). Toegevoegd zijn locatiegegevens van de instelling. Daarnaast is meegenomen bij welk bestuur of bestuursverband de instelling hoort, inclusief de locatiegegevens van dat schoolbestuur. Dat maakt dit bestand geschikt om ook leerlingenprognoses te presenteren vanuit het perspectief van de schoolbesturen, gemeenten en provincies. De leerlingenprognoses zijn voor schoolleiders, schoolbesturen, gemeenten en provincies geschikt voor gebruik als vertrekpunt voor het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio. De prognoses zijn gebaseerd op de belangstellingspercentages van scholen in de bevolking van hun voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen aan de scholen, en de regionale demografische dynamiek. De prognose biedt geen zekerheid, maar bevat wel de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens te maken is. Lees hier meer over hoe de raming tot stand komt. link
 1. Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs
VO Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2011 t/m 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 t/m 2036 verwachte leerlingenaantal per vo-instelling (BRIN)en per bevoegd gezag. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen, en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker twee signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vo-instelling de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van: ;

• de onderwijsinstelling (op viercijferig BRIN-niveau)

• zijn schoolbestuur

• de plaats waar de instelling is gevestigd

• de gemeente waar de instelling is gevestigd

• de provincie waar de instelling is gevestigd

link
 1. Toegestaan onderwijs
VO Het toegestane voortgezet onderwijs per schoolvestiging en leerjaar. link
 1. Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
VO In dit bestand staat het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs dat toegerekend wordt per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen staat weergegeven per schoolvestiging en ondersteuningsbekostingscategorie. Tevens staat voor de schoolvestiging aangegeven of deze wel of niet gevestigd is in hetzelfde gebied als het samenwerkingsverband waar de leerling woont. link
 1. Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband
VO Het aantal voortijdig schoolverlaters en onderwijsdeelnemers met een bekostigde inschrijving binnen het voortgezet onderwijs. De aantallen staan weergegeven per samenwerkingsverband passend onderwijs en schoolvestiging voortgezet onderwijs. link
 1. Herkomst van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
VO In dit bestand staan per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3-4) en het aantal leerlingen dat is ingestroomd (tussen t-1 en t). Van de leerlingen die zijn ingestroomd staat weergegeven van welke soort onderwijs de leerlingen afkomstig zijn. link
 1. Bestemming van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
VO In dit bestand staan per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3-4) en het aantal leerlingen dat is uitgestroomd (tussen t en t+1). Van de leerlingen die zijn uitgestroomd is in percentages aangegeven naar welke soort onderwijs de leerlingen toe gaan (onderwijssoort t+1). link
 1. Leerlingen per samenwerkingsverband en onderwijstype
VO Het aantal leerlingen per samenwerkingsverband, schoolbestuur, hoofd- en nevenvestiging van de school, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs) en leer- of verblijfsjaar. Dit bestand zal niet vernieuwd worden, omdat de samenwerkingsverbanden zijn opgeheven. link
 1. Onderwijspersoneel in aantal personen
VO Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De gegevens staan weergegeven over 5 jaar. link
 1. Onderwijspersoneel in aantal fte
VO Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband van (vast of tijdelijk) het personeel. De gegevens staan weergegeven over 5 jaar. link
 1. Lesgevend personeel in het vo (in personen)
VO In dit bestand staan gegevens over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in aantallen personen. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesgevenden in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. Ook wordt de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van lesgevenden per vak weergegeven. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 en 2016. Naast dit bestand over lesgevend personeel in personen is een bestand over de door hen gegeven lesuren in uren beschikbaar (bestand 4). link
 1. Gegeven lesuren in het vo (in uren)
VO In dit bestand staan gegevens over de gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs. De gegevens worden uitgedrukt in uren. Het bestand verschaft inzicht in de ontwikkeling van het aantal lesuren in een bepaald vak uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. De gegevens zijn weergegeven voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 en 2016. Voor 2007, 2008 en 2009 zijn de lesuren geteld zoals de scholen deze hebben opgegeven. Elke gegeven les wordt geteld als één lesuur. Een les van 30 minuten telt even zwaar als een les van 45, 50 of 90 minuten. Voor 2011, 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn de lesuren gestandaardiseerd op een lesuur van 50 minuten. Naast dit bestand over lesuren is een bestand over het lesgevend personeel in personen beschikbaar (bestand 3). link
 1. Adressen instellingen mbo
MBO De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen bevoegde gezagen mbo
MBO De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. link
 1. Adressen instellingen in KvK
MBO De locaties van mbo-onderwijsinstellingen die op grond van de wet Nederlands Handelsregister hun vestiging of locatie verplicht hebben laten registreren bij de Kamer van Koophandel en waarop mbo-deelnemers ingeschreven staan. De gegevens bestaan uit het adres, locatiecode, handelsnaam, dossiernummer KvK. link
 1. Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, type mbo
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente van de instelling en type mbo (combinatie leerweg en intensiteit van de opleiding; voltijd of deeltijd). link
 1. Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, sector
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente waar de instelling gevestigd is, mbo sector (agrarisch, economie, zorg en welzijn, techniek). link
 1. Per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar, per instelling, plaats van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie), kwalificatieniveau en geslacht. link
 1. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie deelnemer
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau en provincie waar de deelnemer woont. link
 1. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie deelnemer, leeftijd
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer. link
 1. Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, gemeente en provincie waar de deelnemer woont. link
 1. Per type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer. link
 1. Per instelling, bestuur, gemeente, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, verblijfsjaar
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar, per instelling, bestuur (bevoegd gezag), gemeente van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie) en verblijfsjaar op het mbo. link
 1. Per type mbo, opleiding, verblijfsjaar
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie) en verblijfsjaar op het mbo. link
 1. Gediplomeerden per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht
MBO Het aantal gediplomeerden in het mbo over de afgelopen 5 jaar per instelling, plaats van de instelling, bijhorend kenniscentrum, mbo sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), opleiding (kwalificatie), kwalificatieniveau en geslacht. link
 1. Per instelling, plaats, type mbo, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd
MBO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, plaats van de instelling, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer. (xls-bestand bevat 2 werkbladen) link
 1. Per instelling, bestuur, plaats, opleiding, woongemeente, provincie deelnemer
MBO Het aantal mbo deelnemers weergegeven over 1 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats van de instelling, opleiding (kwalificatie), gemeente en provincie waar de deelnemer woont. link
 1. Nieuw instromende deelnemers per instelling, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau naar vooropleiding
MBO Het aantal nieuw instromende mbo deelnemers per instelling, domein, type mbo, opleiding en opleidingsniveau, verdeeld naar vooropleiding. De opleidingen zijn te vergelijken op het totaal aantal deelnemers, het aantal nieuwe instromers, de vooropleiding op het voortgezet onderwijs en het eerder behaalde mbo-diploma. link
 1. Werkende schoolverlaters per instelling
MBO In dit bestand staat van het aantal mbo-verlaters van de jaren 2010 t/m 2013 weergegeven hoeveel er werkend zijn een jaar na het verlaten van het onderwijs. Per instelling, opleiding, niveau, leerweg en diplomering wordt het aantal werkenden getoond. Daarnaast staat ook aangegeven hoeveel mbo-verlaters een uitkering hebben. link
 1. Onderwijspersoneel in aantal personen
MBO Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 5 jaar. link
 1. Onderwijspersoneel in fte
MBO Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd en het dienstverband (vast of tijdelijk) van het personeel. De aantallen staan weergegeven over 5 jaar. link
 1. Historisch overzicht van Crebo beroepsopleidingen
MBO Een overzicht van alle beroepsopleidingen die vanaf 1997 zijn opgenomen in Crebo (Centraal register beroepsopleidingen). Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 2014. De beroepsopleidingen van latere jaren zijn opgenomen in het overzicht: 02.combinatie crebo en beroep, welk overzicht ook de gegevens bevat zoals die werden opgenomen in het historisch overzicht. link
 1. Combinatie crebo en beroep
MBO In dit bestand staat een overzicht van alle mbo opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers, beroepsopleidingen, crebo-codes en hun onderlinge relatie zoals ooit opgenomen in het crebo-register en in de crebo-koppeltabel, gepubliceerd op kwalificatiesmbo.nl. Dit bestand maakt het mogelijk om op meerdere niveaus (domein, beroepsopleiding, etc.) overzichten te maken in relatie tot de crebo-code. Hierdoor kunnen crebo-codes die inhoudelijk overeenkomen gegroepeerd worden naar bijvoorbeeld een beroepsopleiding of kwalificatiedossier. De gegevens betreffen alle opleidingen die vanaf 1997 in het crebo-register zijn opgenomen. link
 1. Erkende niet bekostigde opleidingen bij mbo instellingen
MBO In dit bestand staan de adresgegevens en de erkende niet bekostigde opleidingen bij mbo instellingen opgenomen link
 1. Adressen hbo instellingen en universiteiten
HO De adresgegevens van hbo instellingen en universiteiten in Nederland. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen pabo instellingen
HO De adresgegevens van alle pabo instellingen (pedagogische academie basisonderwijs) in Nederland. Een pabo is een hbo opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). link
 1. Adressen bevoegde gezagen
HO De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het hoger onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer. link
 1. Aantal hbo ingeschrevenen (binnen domein ho)
HO Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. link
01b. hbo ingeschrevenen op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs HO Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. ;

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, etc.). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan twee keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder ‘type inschrijving’ op de websites van de VH en VSNU.

link
 1. Aantal hbo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein ho)
HO Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs en totaal) in het hoger beroepsonderwijs. Het meest actuele studiejaar wordt gepresenteerd. De gegevens staan weergegeven per bevoegd gezag, instelling, plaatsnaam, gemeente, provincie en croho onderdeel. link
 1. Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo bachelors en associate degrees (binnen domein ho)
HO Het aantal eerstejaars ingeschrevenen (natuurlijke personen) in een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. De eerstejaars ingeschrevenen geven inzicht in de nieuwe hoofdinschrijvingen in een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. link
03b. Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs HO Het aantal eerstejaars ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. De eerstejaars ingeschrevenen geven inzicht in de nieuwe hoofdinschrijvingen in het hoger onderwijs. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. ;

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, etc.). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan twee keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder ‘type inschrijving’ op de websites van de VH en VSNU.

link
 1. Aantal hbo inschrijvingen
HO Het aantal inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. link
 1. Aantal hbo gediplomeerden
HO Het aantal gediplomeerden (natuurlijke personen) in het hoger beroepsonderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm, opleidingsfase en soort diploma. link
 1. Aantal wo ingeschrevenen (binnen domein ho)
HO Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. link
01b. wo ingeschrevenen op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs HO Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. ;

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, etc.). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan twee keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder ‘type inschrijving’ op de websites van de VH en VSNU.

link
 1. Aantal wo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein ho)
HO Het aantal ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs en totaal). Het meest actuele studiejaar wordt gepresenteerd. Het aantal ingeschrevenen staat weergegeven per bevoegd gezag, instelling, plaatsnaam, gemeente, provincie en croho onderdeel. link
 1. Aantal eerstejaars ingeschrevenen wo (binnen domein ho)
HO Het aantal eerstejaars ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. De eerstejaars ingeschrevenen geven inzicht in de nieuwe hoofdinschrijvingen in het hoger onderwijs. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. link
03b. Aantal eerstejaars ingeschrevenen wo op domein type hoger onderwijs binnen soort hoger onderwijs HO Het aantal eerstejaars ingeschrevenen (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. ;

In dit overzicht worden de inschrijvingscijfers weergegeven op het niveau van het type hoger onderwijs (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, etc.). Een student die bijvoorbeeld naast een bachelor aan de universiteit ook een hbo-opleiding volgt, telt dan twee keer mee (zowel bij het hbo als bij het wo). Door deze verschillende manieren van kijken, kunnen cijfers verschillen. Zo kijken de VH en VSNU op een andere manier dan DUO. Zij zijn vooral gericht op hun eigen type (hbo dan wel wo), waar DUO juist naar het geheel kijkt. Meer informatie over de inschrijvingscijfers op het niveau van het type hoger onderwijs is te vinden onder ‘type inschrijving’ op de websites van de VH en VSNU.

link
 1. Aantal wo inschrijvingen
HO Het aantal inschrijvingen in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm en opleidingsfase. link
 1. Aantal wo gediplomeerden
HO Het aantal gediplomeerden (natuurlijke personen) in het wetenschappelijk onderwijs naar studiejaar en geslacht. Er worden vijf studiejaren gepresenteerd. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, instelling, croho (sub)onderdeel, opleiding, opleidingsvorm, opleidingsfase en soort diploma. link