DATA PORTAL

Het ministerie van OCW wil het gebruik van “open data” open datasets stimuleren en onderzoeken welke regionale datasets zijn te koppelen voor het verkrijgen van nieuwe inzichten.

DUO Open OnderwijsData

DUO is het uitvoeringsorgaan in Nederland als het gaat om onderwijs. Veel DUO-data wordt publiekelijk beschikbaar via DUO’s Open Onderwijsdata. Voorbeelden van zulke data zijn de bekostiging van Nederlands onderwijs, het aantal voortijdige schoolverlaters per school, adresgegevens per school, en toetsresultaten. DUO verzamelt deze datasets hier, en categoriseert ze naar type onderwijs. Een overzicht van alle datasets vind je hier.

Specifiek interessant kunnen zijn: aantal VSV’ers per samenwerkingsverband (2014, 2015), aantal VSV’ers per school en gemeente (2016/2017) en het aantal werkende schoolverlaters per instelling (2010-2013). Een overzicht van VSV specifieke datasets van het CBS. 
Het VSV cijferportaal van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.  

We hebben ook enkele datasets speciaal voor HACKONTRACK:
De buurtmonitor van Leiden
UWV arbeidsmarkt tabellen

Holland Rijnland heeft een speciale dataset gemaakt voor HACKONTRACK:  VSV per postcode Leiden en omstreken

Nederlands Jeugdinsitituut (NJi) heeft ook een dataset en uitleg ter beschikking gesteld aan HACKONTRACK

Data Jeugdzorg in gemeentes NL

Data Social Impact Bond Jongvolwassenen

Aantal clienten Leiden en omstreken

JOB monitor, doet onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten.

Hieronder vind je een overzicht van open datasets relevant voor HACKONTRACK, maar je bent niet beperkt tot deze datasets.

Titel Format Systeem Niveau Bron Beschrijving
 1. Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband
csv Persoon Nationaal DUO Het aantal voortijdig schoolverlaters en onderwijsdeelnemers met een bekostigde inschrijving binnen het voortgezet onderwijs. De aantallen staan weergegeven per samenwerkingsverband passend onderwijs en schoolvestiging voortgezet onderwijs.
 1. Indicatoren MBO per instelling
xls School Regio DUO Voor het verslag kunnen de mbo-instellingen gebruik maken van gepubliceerde gegevens op deze site. Volgens de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs moeten bekostigde onderwijsinstellingen aan het jaarverslag en de jaarrekening een set met gegevens toevoegen. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening en de set met gegevens wordt het geïntegreerd jaardocument genoemd. De indicatoren zijn beschikbaar in een Excel-bestand.
 1. Werkende schoolverlaters per instelling Indicatoren MBO per instelling
csv Omgeving Nationaal DUO In dit bestand staat van het aantal mbo-verlaters van de jaren 2010 t/m 2013 weergegeven hoeveel er werkend zijn een jaar na het verlaten van het onderwijs. Per instelling, opleiding, niveau, leerweg en diplomering wordt het aantal werkenden getoond. Daarnaast staat ook aangegeven hoeveel mbo-verlaters een uitkering hebben.
 1. Koppeltabel op postcode huisnummer niveau
zip Omgeving Postcode DUO Toedeling van buurten, wijken en gemeenten aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2018.
 1. Leefbaarometer
custom Omgeving Postcode BZK Online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken.
 1. De Kerngegevens Wijken en Buurten
xls Omgeving Postcode CBS In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland.
 1. Postcode 4 gegevens voor hackaton’s
xls Omgeving Postcode CBS Zes bestanden met demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en hun ouders voor de jaren 2011 tot en met 2016 op postcode 4 niveau.
 1. Wijk gegevens voor hackaton’s
xls Omgeving Regio CBS Zes bestanden met demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en hun ouders voor de jaren 2011 tot en met 2016 op postcode 4 niveau.
 1. Jongeren in een kwetsbare positie, 2014/’15
xls Persoon Nationaal CBS Maatwerktabellen en bestand over jongeren in een kwetsbare positie in 2014/’15, herziening van de cijfers van het cohort 2011 en dashboard.
 1. (Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio
json Persoon Regio CBS Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciale school) gaan.
 1. Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio
json Omgeving Regio CBS Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio. De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen): – Cluster 1 (visuele beperkingen); – Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen); – Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen).
 1. Adresgegevens van onderwijsinstellingen en besturen in het mbo
html School Regio DUO De adresgegevens van onderwijsinstellingen (roc’s, aoc’s, vakscholen) en besturen in het mbo, inclusief volwassenonderwijs. De adresgegevens komen direct uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven.
 1. VO Adressen alle vestigingen – Ministerie van OCW
xls School Regio DUO De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).
 1. Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, lwoo indicatie, sector, afdeling, opleiding
cvs School Regio DUO Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), indicatie leerwegondersteunend onderwijs, sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.
 1. Average periods school-leavers to find job by level of education (1991 – 2001)
json Persoon Nationaal CBS Average periods needed school – leavers to find job by level of education 1991 – 2001 Changed on October 26 2009. Frequency: Discontinued.
 1. Leefstijl jongeren (middelbare scholieren 2e en 4e leerjaar); regio’s
json Persoon Regio CBS In deze tabel staan gegevens over de leefstijl en het welzijn van jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Onderwerpen waarover informatie beschikbaar is zijn onder andere de ervaren gezondheid, het gebruik van genotmiddelen, voeding, beweging en veilig vrijen. Deze gegevens zijn beschikbaar op landelijk niveau en uitgesplitst naar verschillende GGD-regio’s en gemeente.
 1. Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900
json School Nationaal CBS Deze tabel bevat per school-/studiejaar gegevens over aantallen leerlingen en studenten naar onderwijssoort in het door de overheid bekostigde onderwijs. Gegevens beschikbaar: Vanaf 1900.
 1. Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio
json Persoon Nationaal CBS Deze tabel bevat het aantal gediplomeerden en afgestudeerden in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het hoger onderwijs (ho) naar leeftijd, onderwijssoort en niveau, migratieachtergrond en woonregio (aan het begin van een betreffend school-/studiejaar).
 1. Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio
json School Regio CBS Deze tabel bevat het aantal leerlingen, deelnemers en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau, migratieachtergrond, leeftijd en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.
 1. Voortgezet onderwijs; slagingspercentages naar herkomst, geslacht en regio
json School Regio CBS Deze tabel bevat gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs (VO) naar: – onderwijssoort; – herkomstgroepering; – generatie; – geslacht; – regiokenmerken van de school- en woongemeente. Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/’04 Frequentie: stopgezet Voor gegevens over geslaagden in het voortgezet onderwijs zie de links naar de tabellen onder paragraaf 3.
 1. In, through and outflow in education 1995/’96-2008/’09
json School Nationaal CBS Key figures of the in-, through and outflow in education in The Netherlands. Available selections: – type of education; – certified – gender. Data available from: 1995/’96 Status of the figures: The data on 2008/’ 09 are provisional. Since this table has been discontinued, the figures on 2008/´09 will stay provisional. Changes as of 31 October 2017: None, this table is discontinued. When will new figures be published? Not applicable anymore.
 1. VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), vertraging
json School Regio CBS Deze tabel bevat gegevens over de vertraging van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar: – schoolsoort/leerjaar; – leerweg; – herkomstgroepering; – school- en woongemeente; – gemeentegrootte van de school- en woongemeente. Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/’04 Frequentie: stopgezet Definitieve cijfers: Voor de leerlingen in het schooljaar 2003/’04. Deze tabel wordt na 2004/’05 niet meer voortgezet in de huidige vorm. Gegevens over de vertraging van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te vinden in StatLinetabel: VO; vertraging naar herkomstgroepering
 1. VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), door- en uitstroom
json School Regio CBS Deze tabel bevat gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar: – schoolsoort/leerjaar-combinatie zonder en met diploma naar bestemming; – leerweg; – herkomstgroepering; – school- en woongemeente; – gemeentegrootte van de school- en woongemeente.
 1. Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken
json Persoon Nationaal CBS Deze tabel bevat informatie over de arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen.
 1. Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2018)
json Persoon Regio CBS Deze tabel bevat informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. Het gaat in deze tabel bovendien om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of bijstand.
 1. Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013
json Omgeving Regio CBS Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2013. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.
 1. Leefstijl jongeren; gebruik genotsmiddelen, pesten, welbevinden
json Persoon Nationaal RVM De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Health Behaviour in School-Aged Children study (HBSC) en het Peilstationsonderzoek (Peil) van het Trimbos-instituut. Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over welbevinden, pesten en het gebruik van genotsmiddelen (alcohol, sigaretten en cannabis) onder scholieren. De cijfers zijn beschikbaar voor geslacht, leeftijd en schoolsoort.
 1. Mbo deelnemers per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, type mbo
json School Regio DUO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per instelling, bestuur (bevoegd gezag), plaats en gemeente van de instelling, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit van de opleiding; voltijd of deeltijd).
 1. Mbo deelnemers per type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer, leeftijd
json School Regio DUO Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deelnemer.
 1. Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs
json Persoon Nationaal CBS In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting. Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.
 1. CBS data over leerlingen
  (helaas nog niet beschikbaar)
zip Omgeving Regio CBS Speciaal voor HACKONTRACK heeft het CBS deze unieke data beschikbaar gesteld die meer inzicht kunnen geven in waar ongelijke kansen kunnen optreden.
 1. CBS data over de verwachte onderwijsachterstand per gemeente
csv Omgeving Gemeente CBS Dit dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van de verdeling van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.
 1. RBL Holland Rijnland analyse ontwikkeling VSV 2017-2018
xls School Regio RBL Tabellen met de ontwikkeling van VSV van 2005-2006 tot 2017-2018, zowel in totalen voor de regio als op school niveau
 1. RBL Holland Rijnland analyse ontwikkeling VSV 2017-2018
pptx School Regio RBL Presentatie over de voorlopige analyse van VSV in schooljaar 2017-2018 in de regio